Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

1. Vzdělávání, pedagogická a sociální oblast

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Speciální pedagog
Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostická, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Pracovní činnost:
poskytování speciálně pedagogických služeb, spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod, spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními, vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika, pedagogika, učitelství a sociální péče
magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie.

 

Lektor
Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Pracovní činnost:
rozpracování cílů a obsahu kurzu, volba, příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek, zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů, vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu, prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů, vedení a řízení diskuzí, ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků, hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku, poskytování individuálních konzultací, zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků, vedení dokumentace kurzu.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru pedagogika.

 

Asistent pedagoga
Asistent pedagoga spolupracuje při výchovně-vzdělávací činnosti dětí a žáků podle stanovených postupů a pokynů.

Pracovní činnost:
asistence při výchovné činnosti dětí a žáků, individuální práce s dětmi a žáky, výuka žáků a dětí podle osnov a pokynů, spolupráce s pedagogy, vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků.

Kvalifikace:
vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče.

 

Sociální pracovník
Sociální pracovník v sociálních službách specialista koordinuje a vykonává vysoce odborné činnosti v oblasti sociálně právního poradenství, kontaktní práce, resocializace a sociální práce s klienty.

Pracovní činnost:
koordinace a zajišťování odborné činnosti v oblasti sociálně právní ochrany klientů, koordinace procesu vyhledávání a kontaktování jednotlivců a skupin, diagnostická, výchovná a preventivní činnost v oblasti resocializace, vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu, jednání se správními orgány a jinými organizacemi, případné zastupování klienta, zajišťování analytické a metodické činnosti, vedení odborného týmu, vedení příslušné dokumentace.

Typy pozic:

  • kontaktní pracovník v sociálních službách specialista,
  • poradce v sociálních službách specialista,
  • resocializační pracovník specialista,
  • sociální pracovník specialista.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru sociální péče.

 

Psycholog
Psycholog zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství a psychologická vyšetření při ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu prací.

Pracovní činnost:
samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb, poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství, samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře, poskytování krizové intervence, poskytování metodické pomoci sociálním pracovníkům, vedení dalších odborných pracovníků a příslušné dokumentace.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru psychologie.

 

Trenér
Trenér vede přípravu sportovců, vypracovává tréninkové plány a zpracovává programy pro růst sportovní výkonnosti.

Pracovní činnost:
vyhledávání talentovaných sportovců, vypracovávání tréninkových plánů pro sportovce, vedení sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a vrcholných mezinárodních soutěžích, vykonávání odborné trenérsko-metodické činnosti při řízení přípravy sportovců

Kvalifikace:
magisterský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 
doktorský studijní program v oboru tělesná výchova a sport
střední vzdělání s maturitní zkouškou
magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče
vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče
bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport.

Zpět na obsah  Další kapitola