Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

2. IT a elektronické komunikace

(kapitola je součástí přehledu nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením)

 

Správce sítě
Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Pracovní činnost:
Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli, komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení, monitorování stavu síťového prostředí a jeho optimalizace, zabezpečení síťového prostředí, sledování životního cyklu komponent počítačových sítí, řešení vzniklých problémů, vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů, rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.

Kvalifikace:
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace.

Správce databází
Správce databáze udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Rovněž se orientuje v problematice operačních systémů a síťové infrastruktury.

Pracovní činnost:
záloha a obnova databází, tvorba recovery scénářů, testovací obnovy, správa uživatelských účtů a jejich oprávnění, monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola log a trace souborů), optimalizace výkonu databází, analýza problémových oblastí, návrh změn programátorům a návrhářům databází, instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat, sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování, nastavení zabezpečení databází, auditu a jeho vyhodnocení, poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline), spolupráce na přípravné fázi – návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska), zajišťování provozní dokumentace databázových systémů, sledování vývoje v oblasti softwaru a hardwaru databázových systémů.

Kvalifikace:
studijní program v oboru informatika
bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika
bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory
bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika
bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika
bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika
vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie.

 

Grafik pro média - obecně
Grafik pro média vytváří ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů. Provádí digitalizaci obrazových předloh a počítačové zpracování obrazu a textu ve standardně používaných grafických programech. V rámci výrobních fází tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy souborů korektních tiskových dat vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v jednotlivých tiskových technikách. V příslušných počítačových aplikacích rovněž vytváří archovou montáž tiskových stran všech druhů tiskovin a ve formě datových souborů rovněž řídí přenos tiskových dat na tiskovou formu. Provádí zpracování tiskových forem pro dané tiskové techniky. Provádí správu a kontrolu tiskových dat.

Art grafik
Art grafik vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Pracovní činnost – art grafik:
Jednání se zadavatelem grafického návrhu, formulace zadání grafického návrhu, příjem textových a obrazových podkladů ve formě originálů pro reprodukci a externích datových souborů, tvorba skic grafických návrhů, příjem elektronických dat z internetu za pomoci příslušných programů, vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek, tvorba grafického návrhu novinové, časopisecké, knižní strany, layoutů akcidenčních tiskovin, tištěné reklamy, webdesignu, multimediální prezentace, grafického manuálu a obalu, zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla grafického návrhu v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac, mezioperační kontrola grafického návrhu, digitální náhled, čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav, zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie
vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce.

 

Programátor
Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Pracovní činnost:
studování analytické dokumentace - logických a strukturálních diagramů aplikací a databází, vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků, vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb, programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace, vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů, testování aplikací a úloh, zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kvalifikace:
vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie
bakalářský studijní program v oboru informatika
bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika
bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika
bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika
bakalářský studijní program v oboru aplikovaná matematika
bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika.

Předchozí kapitola  Zpět na obsah  Další kapitola