Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Slovník důležitých pojmů ve ZJ

(Zdroje: Wikipedie, Pracovní listy - job klub, www.prace.cz, portál veřejné správy)

Strukturovaný životopis (= životopis = CV = curriculum vitae)

Obsahuje základní informace o konkrétním člověku. V heslech a krátkých větách je zde uvedeno vše podstatné. Strukturovaný životopis má 4 základní kategorie: osobní údaje, zaměstnání, vzdělání a další znalosti či schopnosti. Rozsah 1–2 strany A4.

Motivační dopis 

Přikládá se k životopisu. Měl by obsahovat informaci o tom, o jakou pozici máte zájem. Nejdůležitější část je ta, kde zdůvodníte, proč chcete pracovat právě v této organizaci a v této pozici a proč jste pro tu práci nejlepší. Rozsah polovina strany A4.

Zaměstnavatel 

Jedná se o právnickou či fyzickou osobu, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance). Jde většinou o firmu, neziskovou organizaci nebo veřejnou správu (úřady), pro kterou pracujete.

Zaměstnanec 

Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou činnost pro zaměstnavatele, za kterou dostává mzdu či plat. Zaměstnancem může být osoba, která v den sjednání pracovního poměru dosáhne 15 let věku. Musí však mít ukončenou povinnou školní docházku. Plnou právní způsobilost (včetně tzv. hmotné odpovědnosti) získá zaměstnanec dovršením 18 let.

Hlavní pracovní poměr 

Při hlavním pracovním poměru máte se zaměstnavatelem sjednanou plnou pracovní dobu (maximálně 40 hodin týdně). Může být i kratší. Pokud máte pouze jeden pracovní poměr a není výslovně dohodnuto jinak, je to hlavní pracovní poměr. Týkají se ho plné odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Pracovní smlouva/PS 

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Musí být uzavřena vždy písemně a podepsána nejpozději v den nástupu do práce. Pracovní poměr vzniká nástupem do práce, do té doby není nikdo (zaměstnanec ani zaměstnavatel) vázán tím, co je ve smlouvě, vše platí až od nástupu do práce. Musí obsahovat: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Dále v ní může být uvedena zkušební doba, úvazek, plat, pracovní doba, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, počet dnů dovolené apod. Může mít různé přílohy, např. mzdový výměr, náplň práce, závazek mlčenlivosti.

Dohoda o provedení práce/DPP 

Jedná se o formu pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo klasický pracovní poměr. Musí být uzavřena písemně. Obvykle se využívá pro provedení konkrétního úkolu. Musí v ní být uvedeno, na jak dlouho se uzavírá. Nesmí být odpracováno více než 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

Dohoda o pracovní činnosti/DPČ 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se sjednává převážně v případě zástupů nebo pracovních poměrů na kratší pracovní úvazek. Musí být písemná. Zaměstnanec nesmí pracovat více než 20 hodin týdně. DPČ musí obsahovat: rozsah práce (co budete dělat), pracovní dobu, na jak dlouho se uzavírá (doba určitá nebo neurčitá).

OSVČ (= osoba samostatně výdělečně činná = živnostník = podnikatel = osoba pracující na IČ) 

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je označení pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.

Rámcová smlouva 

Písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou. Rámcová smlouva je využívána v případech, kdy zadavatel dopředu ví, že ve stanoveném období bude potřebovat určitý druh opakujícího se plnění (stavební práce, dodávky nebo služby), ale neví dopředu jeho konkrétní objem, náplň či dobu poskytnutí.

Smlouva o dílo 

Smlouvou o dílo se zhotovitel (ten, kdo dílo vytvoří) zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí zhotovení určité věci a dále její údržba, oprava nebo úprava. Cena může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem. Můžeme se s ní setkat např. ve stavebnictví, v umělecké oblasti atd.

Živnostenský list (fakturace, práce na IČ) 

Živnostenský list opravňuje k vykonávání živnosti. Pod živností si můžete představit například zedníka, malíře pokojů či ekonomického poradce, který samostatně podniká. V současné době bylo vydávání živnostenských listů v písemné podobě zrušeno a bylo nahrazeno digitální podobou, tj. zápisem do živnostenského rejstříku na základě ohlášení živnosti. Z něho je možné pořídit písemný výpis jako osvědčení. Ohlášení živnosti je možné realizovat elektronicky.

Zkušební doba 

Může být sjednána se zaměstnavatelem nejpozději v den nástupu do práce (vzniku pracovního poměru). Musí být dohodnuta písemně a nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru nebo nesmí být delší než 6 měsíců u vedoucího zaměstnance. Může být i kratší než 3 měsíce. Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec kdykoliv písemně zrušit pracovní poměr bez uvedení důvodu.

Čistá mzda 

Zdaněné peníze, které dostane zaměstnanec na účet, a už z nich nemusí nic státu odvádět.

Hrubá mzda 

Hrubá mzda je peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty (zdravotní a sociální pojištění). Po zdanění a dalších úpravách je výsledkem výpočtů tzv. čistá mzda. POZOR! Pokud se s vámi zaměstnavatel baví o mzdě, uvádí většinou hrubou mzdu (neuvádí peníze, které přijdou na účet, ty budou nižší o cca 15 až 33 %).

Pracovní doba 

Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Určuje, od kolika do kolika hodin musí pracovat. Na přestávku 15 minut má právo každý zaměstnanec nejdéle po šesti hodinách práce. Pracovní dobu určuje zaměstnavatel. Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně.

Částečný (= zkrácený) pracovní úvazek

Částečný (= zkrácený) pracovní úvazek vzniká, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na kratší pracovní době, než je stanovená týdenní pracovní doba (40 hodin týdně). Pak přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají poměrně této pracovní době.

Nejčastější typy částečných/zkrácených úvazků:
- 0,50/ poloviční úvazek (20 hodin týdně, 4 hodiny denně),
- 0,25/čtvrt úvazku (10 hodin týdně, 2 hodiny denně),
- 0,75/tři čtvrtě úvazku (30 hodin týdně, 6 hodin denně).

Pružná pracovní doba 

Pružná pracovní doba je takový režim pracovních směn, při němž si zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem sám volí začátek a konec pracovní doby. V případě plného pracovního úvazku musí být celková odpracovaná doba za jeden týden 40 hodin. Při pružné pracovní době zaměstnavatel stanoví časový úsek/dobu, kdy je pracovník povinen být na pracovišti. Např. od 10 hodin do 15 hodin.

Home office (z angličtiny “domácí kancelář”) 

Home office je možnost pracovat z domova. Většinou jde o různé druhy práce na počítači. Zda můžete pracovat z domova, záleží na společné dohodě vás a zaměstnavatele.

Přesčasy 

Práce přesčas znamená práci navíc oproti tomu, co máte uvedeno v pracovní smlouvě. Například pokud máte ve smlouvě pracovní dobu od 8 do 16 hod a pracujete-li navíc od 16 do 20 hod, pak se jedná o přesčas. Pokud máte ve smlouvě pracovní dobu pondělí až pátek a v sobotu jdete do práce, pak se jedná o přesčas.
Práce přesčas může být vaše dobrovolná aktivita – potom ale za ni nedostanete peníze. Nebo může být nařízena zaměstnavatelem, pak je nutné zjistit, zda to bude placený nebo neplacený přesčas. Před podpisem pracovní smlouvy je dobré zjistit, jak často se musí pracovat přesčas a zda je to přesčas placený nebo neplacený.

Směny 

Pracovní směna je čas, který jste v práci a pracujete. Některé organizace pracují na jednu směnu, to znamená, že všichni do práce chodí zhruba ve stejný čas (zpravidla ve dne). Některé firmy (např. výrobní) musí zajistit provoz více než 8 hodin denně (např. 12 nebo 24 hod). Tyto firmy pak musí lidi zaměstnat na více směn: někdo chodí do práce ráno (ranní směny), někdo večer (večerní směny či noční). Zaměstnanci se pak většinou musejí střídat (část měsíce chodí na denní směny, část měsíce na noční). Označení krátký a dlouhý týden znamená, že zaměstnanec pracuje jeden týden méně a druhý týden více hodin. Toto střídání pracovní doby se využívá např. v restauracích a v obchodech. Před podpisem pracovní smlouvy je nutné zjistit, zda vaše práce bude pouze na jednu směnu, nebo zda se budete střídat na více směn a chodit do práce v různé časy.

Brigáda 

Brigáda je většinou práce na zkrácený úvazek. To znamená, že do práce chodíte pravidelně, ale na kratší pracovní dobu (méně než 8 hodin). Nebo pracujete 8 hodin denně, ale pouze několik dní nebo týdnů. Nejčastěji je s vámi uzavřena dohoda (o provedení práce DPP nebo o pracovní činnosti DPČ). Vždy jde o práci na dobu určitou, to znamená, že v pracovní smlouvě máte určené datum, kdy vám práce začíná a kdy končí.

Konzultant 

Poskytuje zájemcům individuální konzultace s cílem najít vhodné zaměstnání, pomáhá vytvořit motivační dopis a životopis. Poskytuje asistenci na pracovišti v prvních dnech nástupu do zaměstnání a pomáhá řešit problematické situace na pracovišti. V případě potřeby komunikuje s úřadem práce či jinými organizacemi v rámci pracovního a sociálního poradenství.

Daňové přiznání 

Daňové přiznání je soupis všeho, co jste vydělali. Předkládá se státu (finančnímu úřadu), aby bylo jasné, jak vysoké daně budete platit. Pokud jste zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele, podává za vás daňové přiznání většinou zaměstnavatel. Pokud máte více zaměstnání nebo podnikáte, pak musíte daňové přiznání zpracovat do 31. března sami. V některých firmách vám ho může udělat účetní na požádání.

Podpora v nezaměstnanosti 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má nezaměstnaný občan, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce České republiky (při splnění zákonem stanovených podmínek). Tato podpora slouží k finančnímu překlenutí nezbytné doby nezaměstnanosti a náleží uchazeči o zaměstnání ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Minimální mzda 

Zaměstnanec má nárok na odměnu za práci, která nesmí být nižší než státem stanovená minimální mzda. Pro rok 2014 se zvýšila o 500 korun na 8 500 korun měsíčně (plný úvazek, 40 hodin týdně). Základní hodinová sazba se zvýšila z dosavadních 48,10 na 50,60 korun. U chráněného pracovního místa je stanovená mzda 8 000 korun měsíčně.

Hmotná odpovědnost 

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti, převzal odpovědnost za svěřené ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat. Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena vždy písemně, jinak je neplatná. Dohodu o hmotné odpovědnosti je možno uzavřít nejdříve v době, kdy zaměstnanec dosáhne věku 18 let.

Zákoník práce 

Zákoník práce je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Skládá se z těchto čtrnácti částí: vymezení pracovněprávních vztahů a zákaz diskriminace, vznik a ukončení pracovního poměru, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování za práci, náhrada výdajů spojených s výkonem práce, překážky v práci, dovolená, péče o zaměstnance, náhrada škod, odborové organizace a rady zaměstnanců, společná ustanovení, jako jsou mzdová a platová práva a nakonec přechodná ustanovení. V příloze zákoníku práce jsou uvedeny charakteristiky platových tříd.

Pracovní stáž

Odborná praxe ve firmě nebo v organizaci. Může být placená nebo neplacená.
Placená stáž: To znamená, že pracovník podepíše pracovní smlouvu a dostává plat.
Neplacená stáž: Stážista/zaměstnanec při ní může získat praktické zkušenosti, které mu pomohou získat v budoucnu práci.
Placenou i neplacenou stáž doporučujeme vždy uvádět ve vašem životopise.
Na stáž můžete chodit během studia (jako student), ale existují také stáže pro lidi, kteří již nestudují. Vždy záleží na zaměstnavateli, jaký typ stáže a pro koho nabídne.